ჩემს შესახებ - Art

Go to content

Main menu:

ჩემს შესახებ

gvari saxeli mamis saxeli-dvali aleqsandre giorgis Ze
dabadebis TariRi 1973.12.12 q.soxumi

saswavlo dawesebuleba- Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia1992-99w
(warCinebiT)
fakulteti-ferwera
specialoba- mxatvar fermweri.
xarisxi- mieniWa 2002 wels umaRlesi saxelovnebo skolis maRalkvalificiuri pedagogis wodeba
programebis codna:
Word,Exsel,Enternet,Mail, Fotoshop,3ds  Max,Vray
ucxo enebi- qarTuli, rusuli,inglisuri
samuSao gamocdileba- 2000-01 wlebSi vmuSaobdi Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiaSi..2003-2007wlebSi vmuSaobdi,xelovnebisskola studiaSi xatvis pedagogad. 2009-wlidan vmo
ღვაწეობ დიზაინის სფეროში
Ggamofenebi-1993 wlidan monawileoba miRebuli maqvs saqalaqo da respublikur gamofenebSi

 
 
Back to content | Back to main menu